Album algoritmů a technik
Rejstřík


 
A
APPROX_SUBSET_SUM - aproximace řešení,
    problém součtu podmnožin
ATRIAN - obsah trojúhelníka (stabilní metoda)

B
BINARY_SEARCH - vyhledávání
BITARRAY2D - zakódování bit. pole do čísla
BOYER_MOORE_MATCHER - porovnání řetězců

C
CABS - absolutní hodnota komplexního čísla
CADD - komplexní sčítání
CDIV - komplexní dělení
CEILING - X
CMUL - komplexní násobení
COMPLEX - vytváří komplexní číslo
COS - cosinus
COUNTING_SORT - třídění
CSQRT - druhá odmocnina komplexního čísla
CSUB - komplexní odčítání

D
DDPOLY - hodnota polynomu a jeho derivací
DDPOLY1 - hodnota polynomu a jeho 1. derivace
DECOMPRESS
Determinant
DIOPHANT - řešení Diofantovy lineární rovnice
DPS - dynamické programování, problém
    součtu podmnožin
D2BITARRAY - dekódování bit. pole z čísla
D2R - převod desítkových čísel na římská

E
E - Eulerovo číslo e
ECONST - prvních 200 číslic e
Eulerova konstanta gama
EXACT_SUBSET_SUM - přesné řešení,
    problém součtu podmnožin
EXEUCLID - rozšířená forma Euklidova
    algoritmu
EXP - exponenciální funkce

F
FACT - faktoriál
FADD - sčítání zlomků
FCOMP - porovnání zlomků
FDIV - dělení zlomků
FIB - Fibonacciho čísla
FIND - nalezení K-tého nejmenšího
FLOOR - X
FMUL - násobení zlomků

G
GAMMA_CONST - prvních 60 číslic gama
GENSUB - generování včech K-prvkových
    podmnožin
GENERAL_FIB - explicitní vyjádření Fibonacciho
    čísel
GS - řešení "na hrubo", problém součtu
    podmnožin
Grayův kód

H
HEAPSORT - třídění
 symbol pro novéHEAPSORT_RADIX3 - třídění
HERON - obsah trojúhelníka (nestabilní metoda)
HORNER - honota polynomu

I
IMAGINARY - imaginární část komplexního čísla
INTERPOLATION_SEARCH - vyhledávání
Inverzní matice

J

K
KMP_MATCHER - porovnání řetězců

L
LCG - lineární kongruenční generátor
LN - přirozený logaritmus
LN2 - prvních 200 číslic LN(2)
LN2P - LN(2)
LN10 - prvních 200 číslic LN(10)
LOCATE - do kterého intervalu?
LUDCMP - LU rozklad matice
LUBKSB - pomocný podprogram pro řešení
    soustavy lineárních. rovnic

M
MINIMAX - min. a max. (rekurzívní)
MINIMAX - min. a max. (nerekurzívní)
MINANDMAX - min. a max. (praktický)
MERGING
MOD
MODE - určení nejčastější hodnoty v poli
MODIFIND - nalezení K-tého nejmenšího
Modulární lineární rovnice

N
NAIVE_STRING_MATCHER - porovnání řetězců
Násobení matic - definice
Násobení matic - Winogradovo
NCOMB - Počet kombinací
NSD - Euklidův algoritmus výpočtu NSD
NSN - nejmenší společný násobek

O

P
PI - číslo Pi
PICONST - prvních 200 číslic Pi
PERMUTE - generování všech permutací
POLINT - polynomiální inter/extra-polace
POLYADD - součet polynomů
POLDIV - dělení polynomů
POWER - umocnění
PRIMALITY_TEST - je to prvočíslo?
PRIMES - prvních K prvočísel
Prvních 24 Mersenneho prvočísel

Q
QUICKSORT - třídění
     iterativní
     rekurzívní
     sofistikovaný
     třídění do nerostoucí posloupnosti

R
RATINT - inter/extra-polace racionální funkcí
REAL - reálná část koplexního čísla
RCMUL - násobení komplexního čísla reálným
REAL_STRING_MATCHER - porovnání řetězců
REPOWER - obecná mocnina
R2D - převod římských čísel na desítková

Ř
Řešení soustavy lineárních rovnic

S
SAMPLING_B - náhodný výběr, Bentley
SAMPLING_K - náhodný výběr, Knuth
SELECT - nalezení K-tého nejmenšího
SEQUENTIAL_SEARCH - vyhledávání
SEQUENTIAL_SEARCH_WITHOUT_SENTINEL
SHELLSORT - třídění
SHUFFLE - náhodná permutace
SIN - sinus
SPARSE_POLYADD - součet "řídkých" polynomů
SPLINE - vypočte druhé derivace
    interpolované funkce
SPLINT - interpolační funkce
SQRT - druhá odmocnina
SQRTP2AQ2 - SQRT(P**2 + Q**2)
SQRT5 - prvních 2100 číslic SQRT(5)
STIRLING - Stirlingův vzorec

T
 TOPOLOGICAL_SORT

U

V
Vernamova metoda
Všechny páry čísel A.I+A.J=X
Vyhledávání v asociativním poli
Vytvoření funkce vracející konstantu

W

X

Y

Z
Zamíchání pole určené danou permutací


obálka obsah index hlavní

změněno 12. dubna 2018
Copyright © 2000-2018 Vladimír Zábrodský, RNDr.

mail