O ALGORITMU
MODIFIND

 

 

I. Korespondence s Paulem E. Blackem

2. dubna 1999 jsem poslal do fóra comp.programming a comp.theory mail Three Selection Algorithms:

Dobrý den,
mohli byste si přečíst můj článek FIND, SELECT, MODIFIND?

Abstrakt:
Porovnávací studie tří algoritmů pro nalezení K-tého nejmenšího z N prvků:

Hoarova FINDu (H algoritmus);
mé modifikace FINDu (Z algoritmus);
Floydova a Rivestova SELECTu (FR algoritmus).

Závěr: Algorithmy Z a FR jsou vždy lepší než H; FR provádí v průměru menší počet porovnání než Z; Z provádí menší počet výměn než FR. Když počet výměn není kritický, je lepší FR než Z - a naopak.

Paul E. Black mi napsal 6 dubna 1999:

Vážený dr. Zábrodský:

Četl jsem váš mail v comp.theory a váš článek "FIND, SELECT, MODIFIND" na mě udělal velký dojem. Byl jsem zvolen redaktorem Nového slovníku informatiky pro oblast algoritmy, datové struktury a problémy (Algorithms, Data Structures, and Problems of the new CRC Dictionary of Computer Science, Engineering and Technology)

Chtěl bych, aby tento sajt byl online referencí pro všechny, kdo se informatikou zabývají.

Hledám lidi, kteří by mi pomohli přidat hesla a definice do slovníku nebo je alespoň zkontrolovat. Mohl byste přispět?

S úctou,
-paul-
--
Paul E. Black (p.black@acm.org)      100 Bureau Drive, Stop 8970
paul.black@nist.gov                 Gaithersburg, Maryland 20899-8970
voice: +1 301 975-4794        fax: +1 301 926-3696

Odepsal jsem mu 12 dubna 1999:

Vážený dr. Blacku,

Mohu vám nabídnout:

1) Stručnou definici problému nalezení k-tého prvku:

Je dáno pole A obsahující N prvků a kladné celé číslo K <= N, určete K-tý nejmenší prvek pole A a přerovnejte prvky pole tak, aby platilo:

A[1], A[2], ..., A[K-1] <= A[K] <= A[K+1], ..., A[N]

2) Implementaci N. Wirtha Hoarova FINDu v Pascalu (pro celočíselné pole X).


procedure FIND(K:integer);
  var I,J,L,R,W,X:integer;
begin L:=1; R:=N;
  while L<R do
  begin X:=A[K]; I:=L; J:=R;
    repeat
      while A[I]<X do I:=I+1;
      while X<A[J] do J:=J-1;
      if I<=J then
        begin W:=A[I]; A[I]:=A[J]; A[J]:=W;
              I:=I+1; J:=J-1
        end
    until I>J;
    if J<K then L:=I;
    if K<I then R:=J
  end
end

3) Moji implementaci algoritmu MODIFIND v Pascalu. Jde o jednoduché vylepšení FINDu, které provádí menší počet výměn než FIND.


procedure MODIFIND(K:integer);
  var I,J,L,R,W,X:integer;
begin L:=1; R:=N;
  while L<R do
  begin X:=A[K]; I:=L; J:=R;
    repeat
      while A[I]<X do I:=I+1;
      while X<A[J] do J:=J-1;
      W:=A[I]; A[I]:=A[J]; A[J]:=W;
      I:=I+1; J:=J-1
    until (J<K) or (K<I);
    if J<K then L:=I;
    if K<I then R:=J
  end
end

-------------------------------------------------------------------------
Dále můžete použít kteroukoliv část mého článku "FIND, SELECT, MODIFIND".

S pozdravem

Vladimir Zabrodsky

A dr. Black mi obratem odpověděl (12. dubna 1999):

Vážený pane Zábrodský;

Děkuji za příspěvěk. Přidal jsem definice a algoritmy.
S úctou,
-paul-

II. Proč MODIFIND? Krátká historie mého algoritmu

S podivným chováním algoritmu FIND jsem se setkal poprvé v červnu roku 1989. Eliminoval jsem je jednoduchou úpravou algoritmu FIND. První program jsem napsal v Rexxu (měl 30 řádek), ale další průzkum jsem už prováděl pouze s implementací v Pascalu. V průběhu podzimu 1990 jsem napsal svůj článek Nalezení K-tého nejmenšího z N prvků, s pascalovskými verzemi programů, a poslal jsem jej do časopisu Bajt. Nebyl však ani po roce uveřejněn. Přepracoval jsem jej (rozšířil o nejhorší případ) a se svolením redakce časopisu Bajt jsem jej zaslal do časopisu Elektronika. V něm totiž od října 1991 vyšly už dva nebo tři příspěvky čtenářů právě na toto téma. Novou verzi článku jsem nazval Variace na klasické téma. Publikována byla v červnu, v 6. čísle za rok 1992. Ale v prosinci téhož roku, v 8. čísle Bajtu, vyšla překvapivě i moje původní verze. V obou článcích jsem Hoarův FIND nazýval P1 (zkratka první procedura v Pascalu) a moji modifikaci P2 (odolal jsem pokušení nazvat ji QUICKFIND). V mých poznámkách (tři školní sešity formátu A4, každý s 40-ti listy) označuji svůj algoritmus několikrát jako Fnd. V internetové (a Rexxové) verzi je prostě Z (Find je tam H a Select FR). Ovšem Z se mi nezdálo vhodné jméno pro slovník dr. Blacka a tak jsem ve svém mailu použil název MODIFIND ...

III. Poznámky k důkazu

Pro průměrný počet výměn u algoritmu MODIFIND uvádím odhad:


S(N, K) = 0.5((N + 1)HN - (N - K)HN - K + 1 - (K - 1)HK)

Při výpočtu tohoto vzorce jsem postupoval stejně jako D. E. Knuth ve cvičeních 5.2.22 a dalších v [5]. Jak to, že jsem ale mohl použít stejný postup, když MODIFIND se chová jinak než Find? Podívejme se na následující příklad.

V prvním kroku Find odsune nalevo všechny prvky menší nebo rovny 4 a pokračuje v druhém kroku hledáním třetího nejmenšího prvku z pěti prvků 9, 8, 7, 5, 6.

MODIFIND přestane pracovat z číslem 4 v okamžiku, když zjistí, že to nemůže být sedmý nejmenší prvek. V druhém kroku bude hledat pátý nejmenší prvek v poli 8, 9, 1, 2, 7, 5, 6. Ale podívejte se dobře, přesun čísel 1 a 2 u Findu byl zbytečný. Tato čísla u MODIFINDu už v dalších krocích svou pozici nezmění! Z hlediska odhadu počtu výměn tedy můžeme u algoritmu MODIFIND předpokládat, že, stejně jako Find, v druhém kroku hledá třetí prvek v poli 8, 9, 7, 5, 6. Průměrný počet výměn v prvním kroku jsem určil (na 17-ti stranách svých poznámek) jako:

((K - 1) (N - K) / 2N) + (N - 1) / N

Průměrný počet výměn pak je, s využitím návodu D. E. Knutha, dán vztahem:

IV. Stručná definice problému nalezení K-tého nejmenšího z N prvků

1. Předchozí definice

C. A. R. Hoare napsal v [1]:

Účelem programu Find je nalézt prvek pole A[1:N], jehož hodnota je podle velikosti f-tá v pořadí a přerovnat pole tak, aby tato hodnota byla v A[f] a dále, aby platilo, že všechny prvky s nižším indexem než f mají menší hodnotu a všechny prvky s vyšším indexem mají vyšší hoddnotu. Po skončení programu musí platit:

A[1], A[2], ... , A[f - 1] <= A[f] <= A[f + 1], ... , A[N]

V [2] R. W. Floyd a R. L. Rivest uvádí: Problém výběru (Selection problem) může být stručně definován takto: je dána množina X n různých čísel a celé číslo i, 1 <= i <= n, má se určit i-tý nejmenší prvek X s co nejmenším možným počtem porovnání. Přitom i-tý nejmenší prvek, označme jej i o X, je takový prvek, který je větší než přesně i - 1 jiných prvků, takže 1 o X je nejmenší a n o X největší prvek v X.

V [3] R. W. Floyd a R. L. Rivest napsali: SELECT přerovná hodnoty prvků v segmentu pole X[L : R] tak, že X[K] (pro dané K; L <= K <= R) bude obsahovat (K - L + 1) nejmenší hodnotu, z L <= I <= K vyplývá X[I] <= X[K], a z K <= I <= R vyplývá X[I] >= X[K].

J.Bentley popsal problém nalezení K-tého nejmenšího prvku v článku [4] takto: Vstupem pro program SELECT je kladné celé číslo N, pole X[1 .. N], a kladné celé číslo K <= N. Program musí přerovnat prvky tak, aby platilo X[1 .. K - 1] <= X[K] <= X[K + 1 .. N]. Pak bude K-tý nejmenší prvek na pravém místě X[K].

Můj článek FIND, SELECT, MODIFIND (česká verze je zde) obsahuje definici (cituji):

Problém nalezení K-tého nejmenšího z N prvků definoval C. A. R. Hoare v [1] takto: Je dáno pole A obsahující N navzájem různých prvků a celé čílo K, 1 <= K <= N, má se určit K-tý nejmenší prvek A a pole se má přerovnat tak, aby prvek A[K] výsledného pole byl K-tým nejmenším prvkem a všechny prvky s indexem menším než K měly menší hodnotu a všechny prvky s indexem větším než K měly větší hodnotu. Musí tedy platit:


A[1], A[2], ..., A[K - 1] <= A[K] <= A[K + 1], ..., A[N]

 

2. Stručná definice problému výběru

Nejstručnější definice, která zohledňuje všechny dříve uvedené, zní:

Je dáno pole A obsahující N prvků a kladné celé číslo K <= N, určete K-tý nejmenší prvek pole A a přerovnejte prvky pole tak, aby platilo:


A[1], A[2], ..., A[K - 1] <= A[K] <= A[K + 1], ..., A[N]

Literatura
  
1. C. A. R. Hoare: Proof of a Program: FIND
CACM, r. 14, č. 1, leden 1971, s. 39-45

2. R. W. Floyd, R. L. Rivest: Expected Time Bounds for Selection.
CACM, březen 1975, r. 18, č. 3, s. 165-172

3. R. W. Floyd, R. L. Rivest: Algorithm 489 The Algorithm SELECT - for Finding the i-th Smallest of n Elements [M1]
CACM, březen 1975, r. 18, č. 3, p. 173

4. J. Bentley: Selection (in Programming Pearls)
CACM, listopad 1985, r. 28, č. 11, s. 1121-1127

5. V. Zábrodský
: Variace na klasické téma
Elektronika, č. 6 1992, s. 33-34

6. V. Zábrodský: Nalezení k-tého nejmenšího prvku
Bajt, č. 8 1992, s. 130-131

7. D. E. Knuth: The Art of Computer Programming. Sorting and Searching
Addison-Wesley, Reading, Mass., 1973

 Kam dál ... hlavní str. english

od 1. ledna 2000, naposledy změněno 13. dubna 2018
Copyright © 2000-2018 Vladimír Zábrodský, RNDr.
 
mail